VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach (2010)

VI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
18 MARCA 2010 (CZWARTEK) GODZ. 9.00 - 15.30

W Forum uczestniczyło ponad 300 osób, wśród nich obecni byli: zaproszeni goście, prelegenci, dyrektorzy bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, redaktorzy czasopism bibliotekarskich, przedstawiciele wydawnictw.

Dziękujemy za tak liczny udział i zapraszamy do obejrzenia zdjęć i zapoznania się ze sprawozdaniem.

VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach
18 marca 2010 - sprawozdanie

VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Od biblioteki do mediateki” odbyło się 18 marca 2010 roku w Katowicach. Uczestniczyło w nim ponad 300 osób, a wśród nich obecni byli: zaproszeni goście, prelegenci, dyrektorzy bibliotek, nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, redaktorzy czasopism bibliotekarskich, przedstawiciele wydawnictw. Uczestnicy przybyli z wielu miejscowości województwa śląskiego, jak też z województw sąsiednich: opolskiego, małopolskiego i łódzkiego oraz z Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszeń bibliotekarskich i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Honorowy patronat nad Forum sprawowali: Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski, Wojewoda Śląski - Zbigniew Łukaszczyk, Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber, Prezydent Miasta Katowice – Piotr Uszok.
Patronat medialny objęły czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”.

Konferencję zorganizowały: Biblioteka Śląska w Katowicach i Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie przy współudziale: Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach, Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie, Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie, Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej.

Zgromadzonych w auli Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach powitała dr Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie, przypominając poprzednie Fora. Jednocześnie zaproponowała po raz kolejny, organizację ogólnopolskiego Kongresu Bibliotekarzy, a także by jedno z kolejnych Forów miało miejsce w Cieszynie i było spotkaniem transgranicznym. Odczytała także listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Śląskiego oraz od Śląskiego Kuratora Oświaty.

Konferencję uroczyście otworzył prof. zw. dr hab. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej, przypominając o randze spotkań odbywających się w Bibliotece Śląskiej i gromadzących środowisko bibliotekarskie.

Następnie głos zabrał Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP, który omówił trudną sytuację bibliotek szkolnych oraz działania podejmowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Przypomniał także o wspólnych działaniach ZNP oraz stowarzyszeń bibliotekarskich zmierzających do zmian legislacyjnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie bibliotek szkolnych.
W imieniu Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zgromadzonych pozdrowiła Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Głównego SBP oraz przewodnicząca Zarządu Okręgu Śląskiego SBP.

Referat inauguracyjny Biblioteki szkolne w Polsce – problemy i perspektywy rozwoju wygłosiła prof. dr hab. Bogumiła Staniów z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor Staniów przypomniała akty prawne umożliwiająca funkcjonowanie bibliotek szkolnych, zwracając uwagę na brak rozporządzenia w sprawie programu pracy bibliotek szkolnych (wzór Zarządzenie Min. Oświaty i Wychowania z dnia 13 maja 1983r. Dziennik Urzędowy MOiW nr 5 poz. 31). Prelegentka omówiła również zadania i obecną rolę bibliotek szkolnych. Przytoczyła badania dotyczące bibliotek, z których wynika, że tylko 27% nauczycieli uważa bibliotekę za najważniejszą pracownię w szkole, a aż 62% uczniów wyraziło złą opinię na temat szkolnej biblioteki. Profesor Staniów podkreśliła: brak lobby rodzicielskiego na rzecz bibliotek, starannej opieki kuratoriów, standardów funkcjonowania bibliotek.

Następny referat wygłosiła Doc. PhDr. Milada Písková, CSc. z Instytutu Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska). Temat Jej wystąpienia to K problematice současnych školnich knihoven - Z problematyki współczesnych bibliotek szkolnych (referat w j. czeskim). Docent Piskova przedstawiła działalność bibliotek szkolnych w Republice Czeskiej, podkreślając, że funkcjonują one od XVI w., ale samodzielność uzyskały dopiero na początku XX wieku. Obecnie w bibliotekach szkolnych nie ma stanowisk nauczycieli bibliotekarzy, a zgromadzonym tam księgozbiorem opiekują się nauczyciele różnych przedmiotów. Zadania i sytuacja bibliotek szkolnych w Republice Czeskiej były omawiane na konferencji „Kniha ve 21. Století - Książka w XXI wieku”, która organizowana jest przez Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie.

Dr Darina Janovská przygotowała referat Użytkownicy Systemu biblioteczno-informacyjnego Virtua ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Słowackiej Biblioteki Narodowej, który na język polski przetłumaczył mgr Tomasz Trancygier. Prelegenci reprezentowali Słowacką Bibliotekę Narodową w Martinie (Republika Słowacji). W wystąpieniu wspomnieli, że w Republice Słowackiej istnieje 18 typów systemów biblioteczno-informacyjnych, a przedstawiony system Virtua ma za zadanie ułatwienie funkcjonowania sieci bibliotek. System proponuje 11 typów użytkowników korzystających z zasobów bibliotecznych, a obecnie można w nim przeglądać zasoby 11 bibliotek akademickich i naukowych.

Standardy biblioteczne w Republice Czeskiej przedstawiła mgr Helena Legowicz, kierownik Oddziału Literatury Polskiej Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska). Przypomniała, że zostały one opracowane w 2002 roku, a ich ewaluacja została dokonana po 5 latach. Najważniejszymi wyznacznikami standardów bibliotecznych są liczba mieszkańców danej gminy oraz kwota pieniężna przeliczana na mieszkańca. W tabelarycznych zestawieniach porównane zostały standardy biblioteki w jednej z miejscowości Republiki Czeskiej i w jednej w Polsce. W obecnych standardach istotą rolę odgrywają liczba miejsc z dostępem do Internetu czy np. liczba miejsc siedzących w oddziale dla dzieci i młodzieży.

Mgr Barbara Michałek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach przedstawiła wystąpienie Biblioteka to nie tylko udostępnianie. Wieloaspektowość działań dla lokalnego środowiska na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. W oparciu o ciekawą prezentację, przygotowaną przez mgr Katarzynę Drogoś, przedstawiona została wielokierunkowość działań Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Szczególną rolę przypisano pedagogice bibliotecznej prezentując współpracę ze szkołami i placówkami doskonalenia nauczycieli poprzez organizację: wystaw, konkursów czytelniczych, dni otwartych, lekcji i wycieczek bibliotecznych, a także opracowanie oferty dla maturzystów, w tym zestawień bibliograficznych.
Komercyjne wykorzystanie e-learningu przez Firmę ProgMan S.A. omówił pan Paweł Górski. Następna prezentacja dotyczyła działalności Firmy Chris.

Podczas 45 minutowej przerwy uczestnicy zwiedzali stoiska wydawnictw, bibliotek i firm: ProgMan Software z Gdyni, Wydawnictwa Fraszka Edukacyjna z Warszawy, F.P.H.U. Rapex z Łodzi, Wydawnictwa Edukacyjnego ZNP z Kielc, Oficyny Wydawniczej Atut z Wrocławia, Firmy CHRIS z Krakowa, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, Agencji Sukurs z Warszawy, Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Drugą część VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego rozpoczęło wystąpienie dr Małgorzaty Gwadery z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu śląskiego w Katowicach. Aktualny temat referatu Szkolne Centrum Informacji wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego umożliwił ukazanie zagrożeń, jakie niesie ze sobą nieodpowiedzialne korzystanie z sieci. Prelegentka przypomniała również o konieczności wspierania zwłaszcza młodych użytkowników w bezpiecznym poruszaniu się po Internecie, obligując nauczycieli do aktywności w programie Saferinternet.

Strategię Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 zaprezentowała uczestnikom spotkania mgr Sylwia Błaszczyk, członek Zarządu Głównego SBP i przewodnicząca Zarządu Okręgu Śląskiego SBP. W Strategii sporo miejsca poświęcone zostało współpracy bibliotek oraz integracji środowiska bibliotekarzy.

Kolejny referat wygłosiła mgr Anna Marcol z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach. Jego temat to Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych". Prelegentka skupiła się na działalności wydawniczej bibliotek pedagogicznych, przytaczając tytuły wydawnictw ciągłych, a następnie zaprezentowała biuletyn PBP „Dialogi Biblioteczne”.

Mgr Katarzyna Urbaniec z Biblioteki Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku – Białej, reprezentująca Oddział TNBSP w Bielsku Białej powróciła do zagadnień związanych z obecną sytuacją bibliotek szkolnych. Jej wystąpienie zatytułowane Dopomóc zmianom nie tylko przypominało dobre zasady funkcjonowania bibliotek europejskich, ale także zawierało ciekawe propozycje rozwiązań na szczeblu regionalnym, zachęcając do wzmożenia aktywności nauczycieli bibliotekarzy.

Następnie głos zabrała mgr Danuta Bochenek, prezes Oddziału TNBSP w Bielsku-Białej, która zaprosiła zgromadzonych do uczestnictwa w VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się w marcu 2011 roku w Bielsku-Białej.

Interesująca rozwiązania praktyczne w pracy pedagogicznej bibliotek szkolnych zaprezentowała mgr Gabriela Bonk, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Urszulańskich oraz wiceprezes Oddziału TNBSP w Rybniku. Przedstawione Konkursy i turnieje czytelnicze stanowiły doskonałą podpowiedź w naszej codziennej pracy z czytelnikiem.

Ostatnie wystąpienie Słów kilka o współpracy bibliotek przedstawiła dr Renata Sowada, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie. Omówiła wspólne działania biblioteki SP 53 z filiami Biblioteki Publicznej, Muzeum Częstochowskim, zwłaszcza działania podejmowane w bieżącym roku szkolnym. Ponadto zaprezentowała najważniejsze aspekty współpracy częstochowskich bibliotek szkolnych z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN „WOM”, Biblioteką Publiczną, Biblioteką Główną Politechniki Częstochowskiej, Domem Poezji - Muzeum H. Poświatowskiej, Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie, których przejawem są między innymi Regionalne Forum Bibliotekarzy czy Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego. Dzięki tym działaniom Częstochowa to miasto codziennej współpracy bibliotekarzy wszystkich sieci bibliotek, innowacyjnej w skali kraju.

W toku dyskusji głos zabrał prezes Krzysztof Baszczyński, który odniósł się do wystąpienia mgr Katarzyny Urbaniec, zachęcając do szybkich i sprawnych działań nauczycieli bibliotekarzy. Następnie podziękował prowadzącej i organizatorom za przygotowanie Forum.

Dr Sowada wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Fundatorami nagród byli: Firma ProgMan Software, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON, F.P.H.U. Rapex, Biblioteka Śląska, Firma LANius s.r.o.(Republika Czeska).

Na zakończenie spotkania przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie podziękowała współorganizatorom i uczestnikom VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego i ponownie zaprosiła do udziału w przyszłorocznym Forum w Bielsku-Białej.

W części drugiej uczestnicy VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach zwiedzili Bibliotekę Śląską. W sali audytoryjnej Parnassos zgromadzeni obejrzeli film prezentujący historię Biblioteki Śląskiej oraz jej magazyn zbiorów, a następnie zwiedzili wystawy w holu głównym, informatorium i czytelnie, między innymi dokumentów życia społecznego, mikroform, zbiorów specjalnych.

Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to jedna z największych konferencji naukowych bibliotekarzy w Polsce, mająca na celu przede wszystkim integrację środowiska oraz umożliwiająca szeroką wymianę doświadczeń zawodowych.

Idea Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego to autorski projekt, zapoczątkowany 17 marca 2005 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy, następnie zaaprobowany i rozwijany w kolejnych corocznych spotkaniach.

Tegoroczne Forum zdominowane zostało sytuacją bibliotek szkolnych. Jednym z owoców VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach jest List otwarty wyrażający zaniepokojenie uczestników wobec zagrożeń związanych z nierozwiązanymi dotychczas problemami bibliotek szkolnych.

Temat: OD BIBLIOTEKI DO MEDIATEKI

Miejsce:
Aula Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. J. Ziętka w Katowicach przy ul. Francuskiej 12 (budynek Biblioteki Śląskiej)Honorowy patronat:

Marszałek Województwa Śląskiego - Bogusław Śmigielski
Wojewoda Śląski - Zbigniew Łukaszczyk
Śląski Kurator Oświaty - Stanisław Faber
Prezydent Miasta Katowice - Piotr Uszok
Patronat medialny:   
 
                                                 „PORADNIK BIBLIOTEKARZA”

Organizatorzy:

¤ Biblioteka Śląska w Katowicach,
¤ Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie,

przy współudziale:

¤ Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego i Bibliotekarskiej przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach,
¤ Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach,
¤ Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
¤ Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach,
¤ Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej,
¤ Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Częstochowie,
¤ Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie,
¤ Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej.


Cel:
- promocja działalności biblioteki,
- zwrócenie uwagi na istotne funkcje biblioteki,
- integracja środowiska bibliotekarzy,
- wymiana doświadczeń zawodowych.

Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
- zmiany organizacyjne w bibliotece,
- e-learning w bibliotece,
- współczesne problemy bibliotek i bibliotekarzy,
- obecny profil zbiorów bibliotecznych,
- komputeryzacja bibliotek,
- użytkownicy bibliotek,
- standardy w bibliotece,
- reforma a biblioteka szkolna,
- internetowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece szkolnej.

Uczestnicy:
Nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, prelegenci, zaproszeni goście, media.


Program VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego – Katowice, 18 marca 2010 r.

8.30 Rejestracja uczestników
9.00 Zwiedzanie prezentacji wydawnictw

9.30 Powitanie zebranych - dr Renata Sowada, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Oddziale ZNP w Częstochowie

9.40 Otwarcie konferencji prof. zw. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej

10.00 Wystąpienia gości

10.15 Biblioteki szkolne w Polsce - problemy i perspektywy rozwoju - prof. dr hab. Bogumiła Staniów, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego

10.35 K problematice současnych školnich knihoven - Z problematyki współczesnych bibliotek szkolnych (referat w j. czeskim) - Doc. PhDr. Milada Písková, CSc., Instytut Bohemistyki i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Republika Czeska)

10.55 Użytkownicy Systemu biblioteczno-informacyjnego Virtua ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań Słowackiej Biblioteki Narodowej - dr Darina Janovská i mgr Tomasz Trancygier, Słowacka Biblioteka Narodowa w Martinie (Republika Słowacji)

11.15 Standardy biblioteczne w Republice Czeskiej - mgr Helena Legowicz, Oddział Literatury Polskiej, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska)

11.35 Biblioteka to nie tylko udostępnianie. Wieloaspektowość działań dla lokalnego środowiska na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach - mgr Barbara Michałek, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

11.55 Komercyjne wykorzystanie e-learningu przez firmę ProgMan S.A.Paweł Górski

12.05 Prezentacja Firmy Chris

12.15 – 13.00 Przerwa kawowa i zwiedzanie prezentacji wydawnictw

13.00 Szkolne Centrum Informacji wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

13.20 Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 - mgr Sylwia Błaszczyk, Biblioteka Śląska w Katowicach, Zarząd Okręgu SBP

13.40 Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie "Dialogów Bibliotecznych - mgr Anna Marcol, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

14.00 Dopomóc zmianom - mgr Katarzyna Urbaniec, Biblioteka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Oddział TNBSP w Bielsku-Białej

14.20 Konkursy i turnieje czytelnicze - mgr Gabriela Bonk, Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, Oddział TNBSP w Rybniku

14.40 Słów kilka o współpracy bibliotek - dr Renata Sowada, Biblioteka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie, Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie

15.00 Dyskusja i rozwiązanie konkursów dla uczestników

15.20 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

15.30 Zwiedzanie Biblioteki ŚląskiejEkspozycja wydawnictw.
Swoją ofertę prezentować będą m.in.:

1. ProgMan Software z Gdyni  
2. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna z Warszawy,
3. F.P.H.U. Rapex z Łodzi,
4. Wydawnictwo Edukacyjne ZNP z Kielc,
5. Oficyna Wydawnicza Atut z Wrocławia,
6. Firma CHRIS z Krakowa,
7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach,
8. Biblioteka Śląska w Katowicach.

Sponsorzy nagród w konkursach:
1. ProgMan Software z Gdyni,
2. Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON,
3. F.P.H.U.Rapex z Łodzi.

Materiały promocyjne przekazali:
1. Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" - wydawca tygodnika "Głos Nauczycielski",
2. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - wydawca miesięcznika "Poradnik Bibliotekarza",
3. Wydawnictwo Raabe - wydawca dwumiesięcznika "Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji,
4. Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole"
5. Europe Direct Katowice,
6. Lanius s.r.o.(Republika Czeska).


REJESTRACJA UCZESTNICTWA:

 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
Informacje i rejestracja uczestników:
klementinum@autograf.pl

300 osób już dokonało rejestracji e-mailowej.

Rejestracja została zakończona!!!


Dziękujemy!!!

KONKURSY DLA BIBLIOTEKARZY

Już można wziąć udział w dwóch konkursach:

1. KONKURS DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW VI FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

2. KONKURS INTERNETOWY DLA BIBLIOTEKARZY.

DOJAZD: mapka informacyjna.