VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej (2011)

VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego na temat Biblioteka w środowisku społecznym odbyło się w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej 24 marca 2011r. Uczestniczyło w nim ponad 300 osób – przedstawicieli bibliotek wszystkich typów: szkolnych, publicznych, pedagogicznych i naukowych.

VII Forum patronowali: Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty i Jacek Krywult - Prezydent Miasta Bielska-Białej. Patronat medialny nad przedsięwzięciem roztoczyli: "Biblioteka w Szkole", "Głos Nauczycielski" oraz "Poradnik Bibliotekarza".

 VII Forum zorganizowali: Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej we współpracy z Książnicą Beskidzką w Bielsku-Białej, Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Bielsku-Białej, Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, Sekcją Bibliotekarską przy Oddziale ZNP w Częstochowie, Sekcją Bibliotekarską przy Śląskim Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Zgromadzonych powitała prezes Oddziału TNBSP w Bielsku – Białej Danuta Bochenek, a spośród gości głos zabrali między innymi Waldemar Jędrusiński – zastępca prezydenta Bielska – Białej oraz Grzegorz Gruchlik – wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. ZNP reprezentowali także Marek Fabryczny - wiceprezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach, Barbara Redkowska - prezes Oddziału ZNP w Bielsku - Białej, Jadwiga Lincer - prezes Oddziału ZNP w Cieszynie.

Zainteresowanie uczestników wzbudziło wystąpienie dr Małgorzaty Gwadery z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zatytułowane Rola współczesnej biblioteki szkolnej w kształtowaniu kultury czytelniczej i informacyjnej jej użytkowników. Prelegentka zwróciła uwagę na analfabetyzm funkcjonalny absolwentów szkół oraz podkreśliła fakt, iż to szkoła powinna być miejscem pracy z tekstem, a korzystanie przez uczniów z gotowych opracowań lektur nie rozwiązuje problemu czytania.

 Referaty przedstawicielek Biblioteki Regionalnej w Karwinie – dyrektor dr Haliny Molinovej Młodzież a muzyka poważna-wyniki badań popularności muzyki poważnej wśród nastolatków karwińskich oraz Heleny Legowicz kierownika Oddziału Literatury Polskiej Czytelnictwo młodzieży w polskich szkołach podstawowych na Zaolziu. Wyniki badań przeprowadzonych w Roku Języka Polskiego na Zaolziu prezentowały wyniki badań ankietowych prowadzonych przez Bibliotekę Regionalną wśród użytkowników na Zaolziu.

Interesujące projekty i działania prowadzone przez biblioteki zaprezentowali: - mgr Bogdan Kocurek - dyrektor Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej - Książnica Beskidzka jako miejsce kulturowe i edukacyjne, - dr Dagmara Bubel - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej - E – odbiorca czy czytelnik? Zbiory biblioteczne a oczekiwania użytkowników bibliotek akademickich, - mgr Teresa Lewczak - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie - Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie jako przykład biblioteki publicznej działającej w środowisku wiejskim, - dr Lidia Ippoldt, mgr Małgorzata Gałecka z Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie - Współpraca Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie ze środowiskiem lokalnym, - mgr Ewa Kmiecik-Wronowicz i mgr Marzena Gałecka z Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach - Nowoczesne formy pracy z czytelnikiem na przykładzie oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach - Dziedzicach, - mgr Katarzyna Czapla-Durska, mgr Anna Musiał z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach - W kręgu potrzeb współczesnego użytkownika biblioteki. Z doświadczeń PBW im. Józefa Lompy w Katowicach.

Dr Darina Janovska z Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie w wystąpieniu Periodyka bibliotekarskie w Słowacji zaprezentowała czasopisma bibliotekarzy słowackich. Natomiast mgr Tomasz Trancygier wygłosił referat na temat Miesięcznik Kniznica w służbie na rzecz społeczności bibliotekarskiej.

Uśmiech na twarzach uczestników wywołało interesujące wystąpienie Wizerunek biblioteki i bibliotekarza w społeczeństwie mgr Iwony Szymik z Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
O powinnościach nauczyciela bibliotekarza mówiła dr Renata Sowada - przewodnicząca Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej w Katowicach i Oddziałowej Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie. Mgr Iwona Kusak z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej i Stowarzyszenia CAL przedstawiła referat Biblioteki jako centrum integracji i aktywności lokalnej, mgr Agnieszka Pollak-Olszowska z Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej - W jaki sposób twórczy bibliotekarz doskonali pracę całej szkoły?, a strony internetowe bibliotek gimnazjów w Promocji bibliotek szkolnych w Internecie omówiła mgr Marlena Gęborska - doktorantka UŚ Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.

205 uczestników VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego podpisało PROTEST NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY.

Wszystkim Organizatorom, a szczególnie Oddziałowi Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku - Białej, wyrażamy podziękowania za organizację VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, a wszystkim Uczestnikom dziękujemy za udział. W roku przyszłym planowana jest organizacja VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie.

Za: "e-Kurier NB" 2-3/2011.